Regulamin nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności

Stowarzyszenie Historyków Starożytności w celu promowania badań nad historią i kulturą świata starożytnego w Polsce oraz wyróżnienia dokonań polskich autorów w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności ustanowiło nagrodę.

W corocznej procedurze konkursowej mogą brać udział autorzy książek o charakterze naukowym lub popularnonaukowym charakteryzujących się wysokim poziomem badawczym wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody. Pierwsza edycja konkursu przypada na rok 2016. Do Nagrody nie można zgłaszać opracowań wieloautorskich, oraz ponownych wydań opublikowanych już monografii.

Wyboru dokonuje Kapituła złożona z członków zarządu, członków honorowych i członków Komisji bibliograficznej Stowarzyszenia. Przewodniczącym Kapituły jest prezes Stowarzyszenia, a sekretarzem przewodniczący Komisji bibliograficznej. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody mają instytucje, w których prowadzone są badania nad historią świata starożytnego, wydawnictwa oraz indywidualnie zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia, a także zwycięzcy poprzednich edycji. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace prezesa i wiceprezesów SHS oraz sekretarza Kapituły. Zgłoszenia wraz z egzemplarzem książki i krótkim uzasadnieniem powinny być przesłane na adres Sekretarza Kapituły do 31 września każdego roku.

W pierwszym etapie konkursu (do 31 grudnia) Kapituła nominuje nie więcej niż pięć prac. Lista nominowanych książek będzie ogłaszana na stronie internetowej Stowarzyszenia. Spośród tych prac członkowie Kapituły dokonają wyboru zwycięskiej książki. Ogłoszenie wyników nastąpi na dorocznym Walnym zebraniu członków SHS.
Nagroda ma charakter honorowy. Autor/Autorka nagrodzonej pracy otrzymuje dyplom, który jest wręczany na dorocznym spotkaniu SHS.


Nagoda SHS
Nagroda SHS

SHS-nagroda regulamin