Regulamin nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności

Stowarzyszenie Historyków Starożytności w celu promowania badań nad historią i kulturą świata starożytnego w Polsce oraz wyróżnienia dokonań polskich autorów w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności ustanowiło nagrodę.

W corocznej procedurze konkursowej mogą brać udział autorzy książek wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody. Pierwsza edycja konkursu przypada na rok 2016.

Nominacji do nagrody dokonuje Kapituła złożona z członków zarządu i członków honorowych Stowarzyszenia. Przewodniczącym Kapituły jest prezes Stowarzyszenia. Kapituła wybiera ze swego grona sekretarza.

Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody mają instytucje, w których prowadzone są badania nad historią świata starożytnego oraz indywidualnie zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia, a także zwycięzcy poprzednich edycji. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace członków zarządu SHS. Zgłoszenia wraz z egzemplarzem książki i krótkim uzasadnieniem powinny być przesłane na adres email sekretarza Kapituły a.gillmeister@ih.uz.zgora.pl do 30 maja każdego roku.

W pierwszym etapie konkursu (do 30 września) Kapituła nominuje maksymalnie pięć prac. Lista nominowanych książek będzie ogłaszana na stronie internetowej Stowarzyszenia. Spośród tych prac w terminie do 15 listopada członkowie SHS dokonają wyboru nagrodzonej książki.

Nagroda ma charakter honorowy. Autor/Autorka nagrodzonej pracy otrzymuje dyplom, który jest wręczany na dorocznym spotkaniu SHS.


pdf-iconSHS-nagroda regulamin